Iniciar sesión

I. PHOTOKA GAZTE MOBILE ARGAZKI LEHIAKETA

DESCARGAR BASES/OINARRIAK DESKARGATU

DESCARGAR MODELO AUTORIZACIÓN DE MENORES/ADINGABEAK BAIMENTZEKO EREDUA DESKARGATU

Edo irakurri jarraian:


PHOTOKA GAZTE MOBILE ARGAZKI LEHIAKETA Gernikako PHOTOKA argazki elkarteak antolatutako lehiaketa da, eta gazteen artean argazkigintza sustatzea du helburu. Argazkigintza gero eta hedatuagoa dagoen komunikazio-modu bat da, baina hizkuntza bat ere bada, hausnarketarako, komunikaziorako, kritikarako tresna bat.

Oinarriak onartzea

Lehiaketa honetan parte hartzen dutenek oinarri hauek onartzen dituzte, eta oinarri horien mende jartzen dira argazkiak lehiaketara ematen diren unetik, bai eta antolatzaileak haiei buruz egiten duen interpretazioaren mende ere.

Lehiaketaren gaia

Nola bizi duzu Covid-19a?

Kobidaren ondorioz egilea eta gizartea bizitzen ari den egoera islatzen duten argazkiak baloratuko dira.

Parte-hartzaileak

Lehiaketan izena ematea doakoa da, eta bertan parte hartu ahal izango dute Gernikan edo ondoko udalerrietan  bizi  diren 12 eta 18 urte bitarteko gazteek, biak barne, edo Gernikako ikastetxeren batean matrikulatuta daudenek.

Obra kopurua

Parte-hartzaile bakoitzak gehienez 2 argazki aurkeztu ahal izango ditu lehiaketara.

Baldintzak eta formatua

Argazkiak telefono mugikorrarekin egin  beharko   dira  nahitaez,   eta JPEG formatuan bidali beharko dira helbide elektroniko honetara: photoka@photoka.eus. Argazkiek ez dute inolako mugarik izango editatzeko, eta ezingo dute inolako sinadurarik izan.

Postan datu hauek sartuko dira:

 • Izena
 • Abizenak
 • Telefono-zenbakia
 • Adina
 • Helbide elektronikoa
 • Bizilekua duen udalerria
 • Ikastetxea
 • Argazkien izenburua

Lanak aurkezteko epea

Irudiak aurkezteko  epea 2021eko apirilaren 10ean hasi eta  apirilaren 30ean amaituko da. Epe horretatik kanpo iristen diren bidalketa guztiak ez dira lehiaketan onartuko.

Epaimahaiaren osaera eta epaia

Saritutako argazkien aukeraketa PHOTOKA elkarteko kideek osatutako epaimahai  batek egingo du, eta bidalitako irudi guztien artean onenak zeintzuk diren erabakiko dute. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da eta 2021eko maiatzean argitaratuko da bere webgunean eta sare sozialetan. Epaimahaiaren iritziz kalitate nahikoa duten lanak aurkeztu izango ez balira, sariak eman gabe gera litezke.

Sariak

Sariak eskudirutan emango dira eta honako hauek izango dira:

1.saria: 100,00 €

2.saria: 60,00 €

3.saria: 40,00 €

Hobekien baloratutako argazkiekin erakusketa publiko bat egingo da (zehaztu beharreko data eta tokia) Lehiaketan parte hartzean, antolakuntzari baimena ematen zaio etorkizuneko erakusketarako argazkiak erabili ahal izateko. Obrak ikusgai  jarriko zaizkien egileek gurasoen edo tutoreen baimena dutela egiaztatuko da.

Argazkien gaineko eskubideak

Lehiaketan parte hartzen duten pertsona    guztiek    PHOTOKAri lagatzen  dizkiote lehiaketara bidalitako argazkiak zabaltzeko, banatzeko, jendaurrean komunikatzeko eta erreproduzitzeko eskubideak, PHOTOKAk argazkiak erreproduzitu eta jendaurrean eta doan jakinarazi ditzan.

Parte-hartzailearen bermeak

Oinarri hauek onartuta, parte- hartzaileak  argazkien benetako egilea dela  adierazi eta bermatzen du,argazki  horiek  originalak  direla eta ez dizkiola plagiatu edo usurpatu inori. Era berean, adierazten du lehiaketan parte hartzen duen argazkian agertzen diren pertsona identifikagarrien berariazko eta zalantzarik gabeko baimena duela. Argazkietan  adingabeak agertuz gero, parte-hartzaileak berariaz adierazten du adingabeen aitaren, amaren edo tutorearen baimena duela haiek argazkiak  atera eta irudiak argitaratu ahal  izateko.

Lehiaketara aurkeztutako argazkien egileak bere gain hartuko du aurkeztutako argazki-materiala erabiltzetik erator daitekeen edozein erreklamazioren erantzukizun osoa, baita egiten den edozein erreklamazioren  ondorio  guztiena ere, argazkietan  irudia  ager dezaketen hirugarrenek egindako erreklamazioak barne.

Adingabeen parte-hartzeari dagokionez, antolatzaileak jakinarazi du  gurasoak  edo  tutoreak  izango direla adingabeak  kontrolatzeko  eta lehiaketa honetan parte hartzen laguntzeko arduradun bakarrak. Antolatzaileak,  bere taldeak edo lehiaketarekin zerikusia duen beste edozein erakundek ez du inolako erreklamaziorik onartuko.

Lehiaketan parte hartu ahal izateko, nahitaezkoa izango da argazkiekin batera dagokion baimena eranstea. Elkartearen webgunetik jaitsi daiteke: www.photoka.eus

Bestalde, PHOTOKAk eskubidea du bere ustez  iraingarriak, duintasunaren aurkakoak edo iraingarriak diren argazkiak baztertzeko.

Oinarri hauetan sartzen ez den edozein ezusteko  epaimahaiak ebatzi  ahal izango du.

Hautatu  gabeko obrak  suntsitu egingo dira.


El I Concurso de fotografía PHOTOKA GAZTE MOBILE ARGAZKI LEHIAKETA, es un concurso organizado por asociación fotográfica PHOTOKA de Gernika cuyo objetivo es fomentar la fotografía entre l@s más jóvenes. La fotografía es una forma de comunicación cada vez más extendida pero también es un lenguaje, una herramienta  de reflexión, de comunicación, de crítica.

Aceptación de las bases

Quienes participen en este concurso aceptan y se someten a las presentes bases desde el momento de entrega de las fotografías a concurso, así como a la interpretación que de las mismas haga el organizador.

Tema del concurso

¿Como vives la Covid-19?

Se valorarán aquellas fotos que reflejen la situación que está viviendo el autor o la autora y la sociedad debido a la Covid-19.

Participantes

La inscripción al concurso es gratuita y en él podrá participar cualquier joven de  entre  12  y  18  años  ambos incluidos, que resida en Gernika o municipio colindante, o que este matriculado en alguno de los centros educativos de Gernika.

Número de obras

Cada participante  podrá presentar  un máximo de 2 fotografías a concurso.

Requisitos y formato

Las fotografías deberán realizarse obligatoriamente con  teléfono móvil y  enviarse  en  formato JPEG al siguiente correo electrónico: photoka@photoka.eus. Las fotografías no tendrán ningún tipo de límite para su edición  y no  podrá  incluir  ningún tipo de firma.

En el correo se incluirán los siguientes datos:

 • Nombre
 • Apellidos
 • Nº teléfono
 • Edad
 • Email
 • Municipio de residencia
 • Centro escolar
 • Título de las fotos

Plazo de presentación de las obras

El plazo de entrega de las imágenes a concurso empezará el 10 de abril y finalizará   el 30 de abril de 2021. Todos los envíos que lleguen fuera de este plazo no serán admitidos a concurso.

Composición y fallo del Jurado

La  selección  de las  fotografías premiadas se llevará a cabo por un jurado compuesto por personas de la asociación PHOTOKA, quienes decidirán cuáles son las mejores de entre todas las imágenes enviadas. El fallo del jurado será inapelable y se hará público el mes de mayo del 2021 en su web y las redes sociales. Si a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras con la calidad suficiente, los premios podrían quedar desiertos.

Premios

Los premios serán en metálico y serán los siguientes:

1º premio:  100,00 €

2º premio:    60,00 €

3º premio:    40,00 €

Con las fotos mejor valoradas se hará una exposición  pública (lugar y fecha a determinar). Al participar en el concurso se autoriza a la organización a poder utilizar las fotos para la futura exposición. Se verificará que  los autores  y  las  autoras  cuyas  obras vayan a ser expuestas disponen de la autorización de sus padres o tutores para participar.

Derechos sobre las fotografías

Todas las personas que participan  en el Concurso ceden a PHOTOKA los derechos de difusión, distribución, comunicación  pública  y  reproducción de las  fotografías  enviadas  a concurso, de manera que PHOTOKA pueda reproducirlas y comunicarlas pública y gratuitamente.

Garantías del participante

Con la aceptación de estas bases la persona participante manifiesta y garantiza  ser  el  autor  o  autora material de las fotografías, que son originales y que no las ha plagiado o usurpado  a  terceros.  Así  mismo declara  que dispone  del consentimiento  expreso  e  inequívoco de las personas identificables que aparezcan en la fotografía con la que participa en el Concurso.

En  el  caso  de  aparecer  en  las fotografías menores de edad, el/la participante    declara    expresamente que  cuenta  con  la  autorización   del padre,  madre  o tutor  de los/las menores de edad para que éstos/as puedan   aparecer   fotografiados/as   y las imágenes ser publicadas.

El autor o autora de las fotografías presentadas  a concurso se responsabiliza totalmente de cualquier reclamación que pueda derivarse de la utilización del material fotográfico presentado y de la totalidad de las consecuencias de cualquier eventual reclamación  que se formule, incluidas las reclamaciones que se formulen por terceros cuya imagen pueda aparecer en las fotografías.

En relación con la participación de menores de edad, el organizador comunica   que   serán   los   padres   y tutores los únicos responsables de controlar  y  asistir  a  los/las  menores en la participación en el presente concurso,  no admitiendo  el organizador  o su  grupo  y/o cualesquiera otras entidades relacionadas con el concurso ninguna reclamación al respecto.

Para ello será requisito obligatorio para poder participar en el concurso que se adjunte junto con las fotos la autorización correspondiente, que podrá descargarse desde la web de la asociación www.photoka.eus

Por su parte, PHOTOKA, se reserva el derecho  de rechazar  aquellas fotografías  que considere  que denigren, atenten contra la dignidad o que puedan resultar ofensivas.

Cualquier  imprevisto  no  incluido  en estas bases podrá ser resuelto por el jurado.

Las obras no  seleccionadas  serán destruidas.


 

DESCARGAR BASES/OINARRIAK DESKARGATU

 

DESCARGAR MODELO AUTORIZACIÓN DE MENORES/ADINGABEAK BAIMENTZEKO EREDUA DESKARGATU

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar sesión o Regístrate